RMUTR NUBCAL 2022

26 AUGUST-14 SEPTEMBER, 2022
in
Rajamangala University of Technology Rattanakosin

เกี่ยวกับกิจกรรม

        กิจกรรมออกกำลังกายสะสมแคลลอรี่ 1st RMUTR NUB CAL 2022 จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 8 สิงหาคม 2655 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 23.59 น. วันที่ทำกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 05.00 น. - วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 23.59 น. รวมเวลา 30 วัน
        ประเภทการรับสมัคร (สมัครฟรี)
        ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เท่านั้น

        วิธีการทำกิจกรรมสะสมแคลอรี่
        1. ผู้สมัครต้องทำกิจกรรมระหว่างวันที่ 26 ส.ค. 65 เวลา 05.00 น. จนถึงวันที่ 14 ก.ย. 64 เวลา 23.59 น. เท่านั้น (เวลา 20 วัน)
        2. สามารถใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน และภาพถ่ายขณะทำกิจกรรม เช่น ภาพถ่ายขณะเล่นกีฬา
        3. ส่งข้อมูลและภาพหน้าจอของแอพพลิเคชั่น หรือภาพขณะทำกิจกรรมเข้าสู่ระบบเพื่อสะสมแคลลอรี่ โดยต้องส่งผลภายในวันที่ทำกิจกรรม ไม่เกินเวลา 24.00 น. ส่งผลได้วันละไม่เกิน 1 ครั้ง และระยะเวลาทำกิจกรรมไม่เกิน 90 นาที

        สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
        1. ผู้ที่มีระยะทางรวมสูงสุด และต้องมีแคลลอรี่รวม 5,000 แคลลอรี่ขึ้นไป จะได้รับรางวัล ดังนี้
            - อันดับที่ 1–100 จะได้รับ ของรางวัลพิเศษ
            - อันดับที่ 101–500 จะได้รับ ของที่ระลึก
        2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมตามเกณฑ์ ดังนี้
            - ผู้ที่มีจำนวนแคลอรี่ ตั้งแต่ 6,000 แคลอรี่ ขึ้นไป จะได้รับจำนวน 10 ชั่วโมง
            - ผู้ที่มีจำนวนแคลอรี่ ตั้งแต่ 5,500 แคลอรี่ แต่น้อยกว่า 6,000 แคลอรี่ จะได้รับจำนวน 5 ชั่วโมง
            - ผู้ที่มีจำนวนแคลอรี่ ตั้งแต่ 5,000 แคลอรี่ แต่น้อยกว่า 5,500 แคลอรี่ จะได้รับจำนวน 3 ชั่วโมง

1st Sep’ 2021